Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (2024)

verbond van

Verbond van

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (1) Zelfstandig naamwoord

verbond van

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (2)

also: covenant of alliance of confederation of federation of association of league of bond of union of coalition of

This is why the police, the Verbond van Verzekeraars and VIA have joined forces.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (3) Daarom slaan de politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA de handen ineen.

The Dutch Federation of Trade Unions(Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, NVV)

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (4) Dit leidde er mede toe dat in 1906 de vakcentrale Nederlands Verbond van Vakverenigingen(NVV) werd opgericht,

This resulted on 1 January 1906 in the formation of the Nederlands Verbond van Vakverenigingen/Dutch Trade Union Federation/ NVV.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (5) Dat resulteerde op 1 januari 1906 in de vorming van het"Nederlands Verbond van Vakverenigingen.

Meer resultaten

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (6)

Voorbeelden van het gebruik van Verbond van

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (7)

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (19)

verbond van

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (20)

under the criteria set out by the Court in Verbond van Nederlandse Ondernemingen, vehicles purchased by an undertaking in order to.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (21)al kunnen volgens de door het Hof in het arrest Verbond van Nederlandse Ondernemingen ontwikkelde criteria voertuigen die door een onderneming.

After the Second World War Limperg took a seat in the Board of Trustees of the scientific department of the Nederlands Verbond van Vakverenigingen Dutch Trade Union Confederation.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (22)Na de Tweede Wereldoorlog nam Limperg zitting in het curatorium van het wetenschappelijk bureau van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf(The Royal Association of Businesses in the Catering and Related Industries) known as"Horeca Nederland" or any legal successor to this.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (23)Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf"Horeca Nederland" c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

NORDANIA FINANS AND BG FACTORING the concept of‘capital goods' in Article 17 of the Second Directive given by the Court in Verbond van Nederlandse Ondernemingen is not relevant to the reply to be given to the question at issue here.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (24)NORDANIA FINANS EN BG FACTORING het in artikel 17 van de Tweede richtlijn bedoelde begrip„investeringsgoederen” van het Hof in voornoemd arrest Verbond van Nederlandse Ondernemingen niet relevant is voor de beantwoording van de onderzochte vraag.

That is why I take the view that the interpretation of the concept of capital goods given by the Court in the Verbond van Nederlandse Ondernemingen judgment does not enable an answer to be given to the question referred by the Højesteret.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (25)Daarom is het volgens mij niet mogelijk om te verwijzen naar de uitlegging van het begrip investeringsgoederen van het Hof in het arrest Verbond van Nederlandse Ondernemingen als antwoord op de door de Højesteret gestelde vraag.

More examples below

Mensen vertalen ook

hetverbondvanarkvanhetverbondeuropeesverbondvanvakverenigingeneenverbondvanverbondvangoddearkvanhetverbondvan

The Verbond van Nederlandse Ondernemingen, taking the view

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (32)Aangezien het Verbond van Nederlandse Ondernemingen van mening was

The Dutch Union NVV(Nederlands Verbond van Vakverenigingen) with chairman Arie Groenevelt(quote:

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (33)De vakbond Nederlands Verbond van Vakverenigingen(NVV) met als voorzitter Arie Groenevelt(citaat:

In the case which gave rise to the judgment in Verbond van Nederlandse Ondernemingen, it was for

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (34)In de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Verbond van Nederlandse Ondernemingen,

The Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden(VKW)/Association chrétienne des dirigeants et cadres d'entreprise(ADIC)(Association of Christian Employers

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (35)Ook het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden(VKW)/Association chrétienne des Dirigeants et Cadres d'entreprise(ADIC) dat zich als taak stelt samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs

van Vlaemsche Letteroefening De Tael is gantsch het Volk", and he participated in several Flemish actions, such as the"Vlaams petitionnement"(1840), the"Kunst- en Letterblad"(1840), the"Dutch Linguistic and">Literary Conferences"(vanaf 1849), the"Rapport van de Grievencommissie"(1856-1859) en the"Vlaemsch Verbond" 1861.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (36)van Vlaemsche Letteroefening, De Tael is gantsch het Volk" en hij nam deel aan tal Vlaamsgezinde initiatieven zoals het"Vlaams petionnement"(1840), het"Kunst- en Letterblad"(1840), de Nederlandse taal- en">letterkundige conferenties(vanaf 1849), het Rapport van de"Grievencommissie"(1856-1859) en het"Vlaemsch Verbond" 1861.

hetnieuweverbondvanverbondvangodschendenverbondvannederlandseondernemingenverbondvandeHERE

Since 2006, he is President of the board of directors of the Verbondvan Verzorgingsinstellingen VVI.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (41)Sinds 2006 is hij voorzitter van de raad bestuur van het VVI(Verbond van Verzorgingsinstellingen) alsook van de opvolger ervan Zorgnet Vlaanderen.

The interpretation given by the Court in Verbondvan Nederlandse Ondernemingen is not therefore relevant for the purpose of answering the question referred for a preliminary ruling in the present case.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (42)De uitlegging die het Hof aan dit begrip heeft gegeven in het reeds aangehaalde arrest Verbond van Nederlandse Ondernemingen, is dus niet relevant voor de beantwoording van de prejudiciële vraag.

More examples below

The Federation of Enterprises in Belgium(Dutch: Verbondvan Belgische Ondernemingen,

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (43)Het Verbond van Belgische Ondernemingen(VBO)(Frans Fédération des Entreprises de Belgique,

In addition the estimate made at the consultant's request by the Dutch Employers' Association, the Verbondvan Nederlandse Ondernemingen VNO-NCW, produced more recent

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (44)De raming die de werkgeversorganisatie van Nederland, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO-NCW, op verzoek van de adviseur heeft verricht, heeft recentere cijfers opgeleverd

The implications of the request to interpret the concept of capital goods submitted to the Court in the case which gave rise to the judgment in Verbondvan Nederlandse Ondernemingen were very different to those in the present case.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (45)De inzet van het verzoek om uitlegging van het begrip investeringsgoederen in de zaak Verbond van Nederlandse Ondernemingen was echter heel anders dan die in casu.

The only exception to the rule of BVD secrecy was Damsté's 1964 response to public criticism of the BVD expressed by a committee of the Association of Academic Researchers(Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers) in the Netherlands in its journal Wetenschap en Samenleving December 1963.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (46)De enige uitzondering op de regel van geheimhouding door de BVD was de reactie in 1964 van Damsté op de publieke kritiek op de BVD die een commissie van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers(VWO) in haar wetenschappelijke tijdschrift Wetenschap en Samenleving van december 1963.

It consisted of Kaj van der Voort, Samuel Leijten, Cassius Verbond, Dioni Gomez-Jurado,

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (47)B-Brave was een boyband uit Nederland bestaande uit Kaj van der Voort, Samuel Leijten, Cassius Verbond, Dioni Jurado-Gomez

Van Kerckhoven was also a member of literary societes of a private character, such as"De Hermans","Het Heilig Verbond" en"De Olijftak.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (48)Van Kerckhoven was ook aangesloten bij literaire genootschappen met een besloten karakter, zoals De Hermans, Het Heilig Verbond en De Olijftak.

He was a director of Vlaams Economisch Verbond and Katholieke Universiteit Leuven(from 1984 to 2000) and of the Catholic University of Brussels; a director of the Festival van Vlaanderen afdeling Brussel-Leuevn, and a member of the Hoge Raad of University Faculties Saint Ignatius Antwerp.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (49)Hij was bestuurder van het Vlaams Economisch Verbond, de Katholieke Universiteit Leuven(1984-2000), Het Festival van Vlaanderen afdeling Brussel-Leuven en van de Katholieke Universiteit Brussel.

In 1980 the individual companies join forces in the Federation of Vegetable-Processing Companies Verbondvan Groenteverwerkende Bedrijven- Vegebe.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (50)In 1980 bundelen de individuele bedrijven zich in het Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven Vegebe.

More examples below

He favoured KVV-VNV ideas(Katholieke Vlaamse Volkspartij- Vlaams Nationaal Verbond), but stood against the interference of Verdinaso(Verbondvan Dietsche Nationaal-Solidaristen- Union of Diets National Solidarists) in student movements.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (51)Hij was voorstander van de concentratie KVV-VNV(Katholieke Vlaamse Volkspartij- Vlaams Nationaal Verbond) maar wars van Verdinaso-inmenging in de studentenbeweging.

This marathon screening will give you a chance to enjoy a compilation of short films of the Tegenpartij with Jacobse and Van Es, the Simplistisch Verbond, Retourtje Juinen and Keek op de Week.

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (52)Tijdens deze marathonvertoning kunt u kijken naar een compilatie met filmpjes van de Tegenpartij met Jacobse en Van Es, het Simplistisch Verbond, Retourtje Juinen en Keek op de Week.

More examples below

Wat Betekent VERBOND VAN in het Nederlands - Nederlands Vertaling (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5989

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.