heal - Tłumaczenie po polsku (2024)

Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.
Tłumaczenia dodatkowych przykładów zdań również generowane są przez automatyczny moduł i nie są weryfikowane przez naszych lektorów.

My feet were almost as bad, but they are healing better.

Moje stopy były prawie jak bolące ale oni leczą lepiej.

Now he has at least one more day to heal.

Skoro on ma przynajmniej jeszcze jeden dzień leczyć.

He has all summer to heal, to figure out what went wrong.

On musi całe lato leczyć, do liczby na zewnątrz co poszedł nie tak.

I am trying to heal and move forward with my life.

Próbuję leczyć i posunąć do przodu z moim życiem.

The two days off before Game 3 will help to heal them.

Dwa jednodniowe urlopy przed Game 3 pomogą leczyć ich.

Those can take up to a full year to heal.

Ci móc zabierać do pełnego roku leczyć.

You heal children, maybe even bring them back to life!

Leczysz dzieci, może nawet przywracać życie im!

Heal him so he could love some woman in his own time?

Leczyć go tak mógł kochać jakąś kobietę za jego własny czas?

She would do all in her power to heal him.

Zrobiłaby wszystko w swojej władzy by leczyć go.

He had heard of those who could heal with the mind.

Słyszał o tych, które mogły wyleczyć z umysłem.

Her best had not been good enough to heal their lives.

Jej najlepiej nie być wystarczająco dobry, by leczyć ich życia.

He wanted to tell people about God and heal them.

Chciał informować ludzi o Bogu i leczyć ich.

But am I going to heal him after what he did?

Ale zamierzam leczyć go potem co zrobił?

She will Heal a man without need of a special use for him.

Ona wyleczy człowieka bez potrzeby specjalnego wykorzystania do niego.

He was looking for a place to rest and heal himself.

Patrzał dla miejsca by oprzeć i leczyć siebie.

They would heal during the day, and return at night.

Wyleczyliby w ciągu dnia, i zwracać wieczorem.

To give only what was needed rather than trying to heal all?

Dać tylko co było potrzebne raczej niż próbowanie leczyć wszystkich?

I will come back in the morning to Heal her.

Wrócę rano by leczyć ją.

If she could heal a man and make him feel whole.

Gdyby mogła wyleczyć człowieka i mogła sprawić, że on czuje się cały.

I start to think we could heal each other in some way.

Zaczynam myśleć, że mogliśmy wyleczyć siebie w jakiś sposób.

He never got over how quickly the city seemed to heal itself and move on.

Nigdy nie nadziwił się jak szybko miasto wydawało się leczyć to i wyruszyć.

I hope over time you can heal and get back to a good place.

Mam nadzieję, że z czasem możesz leczyć i wracam do dobrego miejsca.

To heal someone, you need to change their way of thinking, if only for a moment.

Leczyć kogoś, musisz zmienić ich sposób myślenia, choćby przez chwilę.

"Two weeks give you a time to heal up and get your game plan in before the week at the site."

"Dwa tygodnie poświęcają ci czas goić się i kupić twoją strategię gry przed tygodniem przy miejscu."

This is a guy trying to help heal a child.

To jest facet próbujący pomóc leczyć dziecko.

"Two weeks give you a time to heal up and get your game plan in before the week at the site."

"Dwa tygodnie poświęcają ci czas goić się i kupić twoją strategię gry przed tygodniem przy miejscu."

Then I took time off and it healed up a bit.

W takim razie wziąłem wolne i to zagoiło się trochę.

There were several injuries and all healed up after a while.

Było kilka urazów wszystko razem zagoić się po chwili.

It was necessary to take time to heal up, train more men.

Trzeba było zajmować trochę czasu by goić się, trenować więcej ludzi.

"Everything seems to be healing up just fine," the doctor said.

"Wszystko wydaje się goić się właśnie świetny," lekarz powiedział.

Then too, I want my wounded guys healed up a little.

Wtedy też, pragnę swoich rannych facetów wyleczonych w górę trochę.

"And I think other people are starting to heal up, too."

"And I myśleć inni ludzie zaczynają leczyć w górę, też."

Even after the wounds in his arms were pretty much healed up.

Nawet potem rany w jego ramionach były całkiem dużo zagoić się.

Smile and, as best he could, work on healing up his own wound.

Uśmiech i, ponieważ najlepiej mógł, pracować nad leczeniem w górę jego własnej rany.

That should give your four men time to heal up enough to be operational.

To powinno dawać twój czterech ludzi czas goić się dość prowadzić działalność.

It was always this way when he had to heal up after a major injury.

To było zawsze tędy gdy musiał goić się po głównym urazie.

She looked a lot better too: Sam had a job by the sound of it and her face healed up pretty soon.

Popatrzała dużo lepiej też: Sam pracował przez tego dźwięk i jej twarz zagoiła się całkiem niedługo.

The more you keep it still the quicker it'll heal up.

Im trzymasz to wciąż to szybciej zagoi się.

I'm not looking forward to getting healed up and sitting on the bench.

Nie nie mogę się doczekać dostawania wyleczonego w górę i jestem sędzią.

When I healed up and got back, the old man wouldn't talk to me.

Gdy zagoiłem się i wróciłem, starzec nie rozmawiałby ze mną.

"You ought to heal up in time to have some fun before spring."

"Powinieneś goić się na czas mieć jakąś zabawę przed sprężyną."

I relaxed and tried to heal up, then got in a frame of mind to think about the 1991 season.

Odprężyłem się i spróbowałem leczyć w górę, wtedy namówiony w nastroju by myśleć około 1991 pora roku.

You're healing up nicely, but you'll need to get some bones set within a month or so.

Goisz się miło ale będziesz musieć mieć jakieś kości złożone w przeciągu miesiąca lub coś w tym stylu.

"I have to let my hand heal up, because I'm going to beat him worst."

"Muszę pozwolić swojej ręce goić się ponieważ zamierzam zbić go najgorzej."

"He ought to make it if everything heals up all right."

"On powinien zdążyć jeśli wszystko zagoi się jak należy."

You should be completely healed up inside within a couple of weeks."

Całkowicie powinieneś być wyleczony w górę do środka w ciągu kilku tygodni. "

The right thing to do is to take him home and let the foot heal up."

Właściwa rzecz robić ma zabrać go do domu i pozwolić stopie goić się. "

I want to show them that I'm all healed up."

Chcę pokazać im, że jestem wszystkimi wyleczonymi w górę. "

That means it may heal up of itself and give you no further trouble."

To oznacza, że to może goić się z tego i nie sprawia ci żadnych dalszych kłopotów. "

One thing he could do, Al reckoned, was help his brother's feet to heal up.

Jedno mógł zrobić, Al uważał, pomoc była stopami swojego brata goić się.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

heal - Tłumaczenie po polsku (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5975

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.